دکتر محمد رحیم واثقی


معاون امور بین الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه

دکتر محمد مجتبی کامل منش


رئیس کمیته علمی آی مت کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه

دکتر مسعود زاده باقری


مدیرعامل موسسه و عضو هیئت علمی دانشگاه

دکتر حبیب اله نصیری


معاون پژوهشی و مدرس دانشگاه