برنامه ترمی آی مت

سال

ترم

ملزومات

آشنایی با اعداد

بخشی از محتوی ترم ها

مدت

(هر جلسه یک ساعت)

اول

(مقدماتی)

1A

Red Pakage

Book 1A,

اعداد 8 1

مهارت های روش I-Maths، مفهوم توالی اعداد، مشاهده و طبقه بندی، ارتباطات پایه، تشخیص کمیت، تشخیص اشکال و ........

20 جلسه

1B

Book 1B

اعداد 10 9

20 جلسه

2A

Book 2A

 

اعداد 14 11

هماهنگی دست و چشم، مفهوم نزولی و صعودی، مفهوم احتمالات به روش I-Maths ،اشکال هندسی و.....

20 جلسه

2B

Book 2B

اعداد 20 15

20 جلسه

دوم

(متوسط)

3A

Blue Pakage

Book 3A,

اعداد 30 21

مفهوم بزرگتر و کوچکتر، تصویر سازی، مفهوم وزن، توسعه تفکر واگرا به روش I-Maths و ......

20 جلسه

3B

Book 3B

اعداد 30 1

20 جلسه

4A

Book 4A

 

اعداد 50 1

مفاهیم پایه ریاضی به روش I-Maths ، شناسایی تقارن، بازتاب آئینه ای، مفهوم هماهنگی، استنباط و .....

20 جلسه

4B

Book 4B

اعداد 50 1

20 جلسه

سوم

(پیشرفته)

5A

Green Pakage

Book 5A,

اعداد 90 1

مفاهیم پایه ریاضی به روش I-Maths ، مفهوم فاصله و سطح، مفهوم تعادل، مفهوم جایگزینی و جانشینی و .....

20 جلسه

5B

Book 5B

اعداد 100 1

20 جلسه

6A

Book 6A

 

اعداد 100 1

مفاهیم پایه ریاضی به روش I-Maths، مفهوم زمان، توانایی محاسبه، مفهوم جمع و تفریق، استدلال، مفهوم تجزیه و ترکیب و ....

20 جلسه

6B

Book 6B

اعداد 100 - 1

20 جلسه

برنامه ترمیک ‌I-Maths